Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Pod pojęciem grunt budowlany należy rozumieć każde podłoże, na którym można usytuować dom. Do posadowienia budynku najlepsze są grunty mineralne rodzime, które można podzielić na dwa typy: niespoiste i spoiste, biorąc pod uwagę ich właściwości.

Grunty budowlane

Grunt naturalny, nazywany również rodzimym, powstał w wyniku normalnych procesów geologicznych, jest to więc skała, grunt mineralny lub organiczny. Gruntem tym jest również grunt nasypowy, który został utworzony przez człowieka.

Grunty niespoiste to sypkie powierzchnie, np. żwiry, pospółki, piaski o różnej ziarnistości oraz piaski pylaste. Wielkość uziarnienia jest własnością gruntów, wedle której wyróżnia się ich klasyfikację. Ma ona sens, ponieważ im grubsza będzie frakcja, tym z reguły większy stopień nośności, czyli wytrzymałości samego gruntu.

Istotną z punktu widzenia projektanta budynku, cechą gruntów jest ich stopień zagęszczenia, określany jako ID. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym grunt będzie lepiej nadawał się do celów budowlanych, ponieważ ma mniej pustych przestrzeni pomiędzy jego poszczególnymi ziarnami. Wyróżnić można cztery stany gruntu, mianowicie stan luźny, średnio zagęszczony, zagęszczony i bardzo zagęszczony.

Kolejnym, bardzo ważnym parametrem gruntów niespoistych, jest ich stopień wilgotności, oznaczany symbolem Sr. Określa on stosunek objętości wody zawartej w gruncie do objętości porów. Jak można się domyślać, najlepsze do fundamentowania są grunty wilgotne, ale nie nawodnione, ponieważ mają one zbyt małą nośność, a w przypadku zamarznięcia wody mogą zwiększyć swą objętość.

Do gruntów spoistych zalicza się iły, iły piaszczyste i pylaste, glinę, glinę piaszczystą, pylastą, zwięzłą, piaszczystą zwięzłą, pylastą zwięzłą, piasek gliniasty, pył, jak również pył piaszczysty. Parametrem, który decyduje o tym, czy grunt spoisty nadaje się do celów budowlanych, jest stopień piaszczystości, określany symbolem IL. Najlepiej, aby wartość tego wskaźnika wynosiła jak najmniej, ponieważ będzie to oznaczało stosunkowo niewielką zawartość wody w gruncie.

Rozróżnia się kilka stanów gruntów spoistych, tj. grunt zwarty, półzwarty, twardoplastyczny, plastyczny, miękkoplastyczny i płynny. Grunty spoiste można podzielić także wykorzystują ich wskaźnik plastyczności IP, wskazujący, ile wody wchłonie grunt przy przejściu ze stanu półzwartego w płynny. Wskaźnik ten powinien być większy od 10,ponieważ oznacza on grunt średnio spoisty, nadający się do celów budowlanych.

Wyróżniamy jeszcze dwa inne rodzaje gruntów: grunty organiczne rodzime (nienadające się raczej do posadowienia domu) i grunty nasypowe.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!